Artikel 1. Definities

Connaxis Hosting: Connaxis Hosting BV gevestigd te Nederhorst den Berg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66808707.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Connaxis Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Connaxis Hosting een aanbieding daartoe heeft uitgebracht.
Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
Dienst: de specifieke dienst die Connaxis Hosting met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel aanbieding.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Connaxis Hosting en Opdrachtgever krachtens welke Connaxis Hosting de Dienst zal uitvoeren.
Website: http://connaxis.hosting
Klanten Control Panel: https://control.connaxis.hosting

Artikel 2. aanbieding, aanbod en aanvaarding

Connaxis Hosting zal een aanbieding opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de aanbieding aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website, via Email of via het Klanten Control Panel teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
Een aanbieding is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Connaxis Hosting, tenzij anders aangegeven in de aanbieding.
Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Connaxis Hosting het recht de prijzen hierop aan te passen.
Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk (of per email) uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden kunnen er voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze voorwaarden stelt Connaxis Hosting beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst, in beginsel door middel van een directe hyperlink.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Connaxis Hosting alleen bindend indien en voor zover deze door Connaxis Hosting uitdrukkelijk schriftelijk (of per email) zijn aanvaard.
Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Connaxis Hosting.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Connaxis Hosting zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de aanbieding, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief.
Voor zover niet schriftelijk (of per email) anders is overeengekomen, garandeert Connaxis Hosting dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Connaxis Hosting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Connaxis Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Connaxis Hosting worden verstrekt.
Het is Connaxis Hosting niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Connaxis Hosting noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Connaxis Hosting Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Klanten Control Panel, en/of een beheer tools zoals Cpanel, Directadmin, phpMyadmin etc.. waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.
Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Connaxis Hosting kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Connaxis Hosting te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
Door Connaxis Hosting opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk (of per email) en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Connaxis Hosting is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk (of per email) in gebreke heeft gesteld.
Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk (of per email) anders is overeengekomen.
Connaxis Hosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Connaxis Hosting niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
Alle prijzen op de website, aanbiedingen, folders en andere documentatie van Connaxis Hosting zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Connaxis Hosting gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Connaxis Hosting zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Alle voor Connaxis Hosting uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Connaxis Hosting die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
Connaxis Hosting hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Connaxis Hosting is gerechtvaardigd, is Connaxis Hosting gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Connaxis Hosting in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Connaxis Hosting zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Connaxis Hosting gerechtigd hiervan aangifte te doen. Connaxis Hosting kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Connaxis Hosting verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Connaxis Hosting gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
Opdrachtgever vrijwaart Connaxis Hosting voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Connaxis Hosting is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Connaxis Hosting in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Connaxis Hosting, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Connaxis Hosting zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
Zonder toestemming van Connaxis Hosting is het Opdrachtgever verboden de door Connaxis Hosting verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
Connaxis Hosting kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte, dataverkeer, hoeveelheid verstuurde emails, CPU en geheugen gebruik per dag, week of maand maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Connaxis Hosting bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
Opdrachtgever verstrekt hierbij Connaxis Hosting een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Connaxis Hosting verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Connaxis Hosting geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Connaxis Hosting.
Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Connaxis Hosting voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Connaxis Hosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Connaxis Hosting, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
Opdrachtgever vrijwaart en houdt Connaxis Hosting schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
Connaxis Hosting is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Connaxis Hosting.
Indien Connaxis Hosting een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Connaxis Hosting medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
Connaxis Hosting heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijk (of per email)e ingebrekestelling.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Connaxis Hosting gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

Connaxis Hosting zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Connaxis Hosting opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de aanbieding dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
Connaxis Hosting zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Connaxis Hosting is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Connaxis Hosting is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
Indien naar het oordeel van Connaxis Hosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Connaxis Hosting of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Connaxis Hosting gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Inclusief het (tijdelijk) uit zetten of stopzetten van diensten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Connaxis Hosting voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Connaxis Hosting van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Connaxis Hosting, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). De hoogte van de schade vergoeding wordt als volgt bepaald: ieder uur van storing na de eerste melding via ons 24×7 ticket systeem via de Website, wordt vergoed met 10% van het maandelijks gefaktureerde bedrag, tot 100% van de maandelijkste faktuur.
Aansprakelijkheid van Connaxis Hosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Connaxis Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Connaxis Hosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk (of per email) in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Connaxis Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Connaxis Hosting in staat is adequaat te reageren.
Connaxis Hosting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk (of per email) bij Connaxis Hosting meldt.
Opdrachtgever vrijwaart Connaxis Hosting voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Connaxis Hosting geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

Connaxis Hosting heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Connaxis Hosting zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Connaxis Hosting is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
Connaxis Hosting heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Connaxis Hosting zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Connaxis Hosting is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
Connaxis Hosting zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Connaxis Hosting door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Connaxis Hosting kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Duur en opzegging

Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.
Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Connaxis Hosting gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Connaxis Hosting is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via het Klanten Control Panel en schriftelijk (of per email) opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan Connaxis Hosting in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt Connaxis Hosting om te allen tijde in te loggen op Klanten Control Panel en vanuit daar de dienst op te zeggen.
Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming, tenzij Connaxis Hosting reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Connaxis Hosting het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Connaxis Hosting op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Connaxis Hosting.
Connaxis Hosting zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Connaxis Hosting.
In afwijking van het vorige lid is Connaxis Hosting niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Connaxis Hosting.
De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Connaxis Hosting het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.
Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.
Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Connaxis Hosting in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Connaxis Hosting te voldoen en Connaxis Hosting is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
Indien Connaxis Hosting aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.
Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Connaxis Hosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Connaxis Hosting een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
In bovenstaande gevallen heeft Connaxis Hosting voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, aanbiedingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Connaxis Hosting of diens licentiegevers.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk (of per email) worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
Het is Connaxis Hosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Connaxis Hosting door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Connaxis Hosting, onverminderd het recht van Connaxis Hosting om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
Connaxis Hosting zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Connaxis Hosting, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Connaxis Hosting daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Connaxis Hosting zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Connaxis Hosting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Connaxis Hosting of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Privacyverklaring

Connaxis Hosting respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Verwerking van uw gegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening en Gevensbescherming (AVG).
Connaxis Hosting gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de bedrijfsvoering met als doel het leveren van de producten en/ of diensten. Zo hebben wij uw e-mailadres, naam, bedrijfsgegevens, adres en telefoonnummer nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren over de status van uw bestellingen, fakturering en belangrijke zaken over Connaxis Hosting. Connaxis Hosting verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.
Welke gegevens we van u hebben kunt u zien en aanpassen via het Klanten Control Panel. Zorg dat deze gegevens altijd kloppen.
Wij hanteren strenge beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van, of ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens plaatsvindt. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot je gegevens. Bovendien is alle communicatie versleuteld middels SSL.
Voor de registratie van domeinnamen worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke Connaxis Hosting als leverancier gebruikt. Deze partijen en Connaxis Hosting kunnen voor domeinnamen reservekopieën (back-ups) van uw domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij.
Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar Connaxis Hosting u om vraagt verplicht voor de levering van domeinnamen. Indien de naam van de domeinnaamhouder wijzigt, is een overdracht nodig.
Als u persoonsgegevens van anderen via de systemen van Connaxis Hosting BV verzamelt, opslaat of op andere manieren verwerkt, dan bent u volgens de privacywetgeving verplicht een verwerkersovereenkomst met ons aan te gaan. Onze verwerkersovereenkomst staat klaar in het Klanten Control Panel onder My account.
Aanpassen privacyverklaring. Connaxis Hosting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website.

Artikel 16. Cookieverklaring

Connaxis Hosting hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van Connaxis.Hosting. Om deze reden maakt Connaxis Hosting gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies helpen bij het onthouden van instellingen voor een website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om op de website te kunnen surfen en gebruik te maken van bepaalde functies, zoals een winkelwagen en elektronisch betalen. Bij Connaxis Hosting zorgen cookies ervoor dat de inhoud van uw winkelwagen blijft opgeslagen. Zo kunt u verder browsen, zonder dat uw bestelling verloren gaat. Connaxis Hosting raadt u dan ook aan om deze cookies te accepteren.
Uiteraard respecteert Connaxis Hosting uw privacy en heeft Connaxis Hosting ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart Connaxis Hosting zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is. Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.
Artikel 17. Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
De door Connaxis Hosting ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft Connaxis Hosting het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.
Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijk (of per email) toestemming van de andere Partij.
De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.